"Nový domov pre nechcených"

Túlavé psy znepríjemňujú život

03.02.2011 11:40

 

Túlavé psie svorky, ktoré pobehujú po sídliskách, hrabú sa v košoch či sprevádzajú ľudí pri ceste do obchodu. S takouto situáciou sa poniektorí obyvatelia Poltára stretávajú čoraz častejšie. Závažným problémom na území mesta sa javí predovšetkým voľný pohyb túlavých psov, ako aj znečisťovanie verejných priestranstiev psími exkrementmi. Ľudia sa často so sťažnosťami obracajú na mestský úrad v snahe, že ich problém vyrieši.
Situácia je však oveľa zložitejšia ako vyzerá na prvý pohľad. „Odchyt psov by sa dal robiť iba v prípade, že by mesto zriadilo karanténnu stanicu,“ vyjadril sa MVDr. Július Balog, poslanec MsZ v Poltári a dodal, že problematikou túlavých psov sa zaoberala aj mestská rada. „Zastupiteľstvo predbežne odsúhlasilo zriadenie karanténnej stanice, bude však potrebné nájsť na ňu v rozpočte finančné prostriedky. Členovia mestskej rady prerokovali aj možnosť odchytu psov prostredníctvom externej firmy,“ dodal poslanec Balog. Na zasadnutí MsZ prezentoval P. Rešutík aj možnosť organizovať výcvik pre psov. Túto činnosť by v meste zabezpečoval kynologický klub.

Pomohla by prísnejšia kontrola platenia dane za psa
„Je neuveriteľné, že po sídlisku behajú psy v svorkách a vôbec sa nás neboja,“ vysvetľovala nahnevane obyvateľka bývajúca na Sklárskej ulici a vzápätí dodáva „stačí, že ráno idem kúpiť chlieb a hneď ich okolo mňa pobehuje niekoľko. Idú za mnou až po obchod. Niekto nestíha platiť daň za jedného psa a ponie-ktorí z našich spoluobčanov ich majú bez problémov hneď niekoľko. Bolo by veľmi zaujímavé preveriť, či naozaj za ne platia daň.“ Túlavé psy pobehujú aj po Revolučnej. „Už ráno pobehujú po ulici a ohrozujú deti idúce do školy, za obeť im už padla aj drobná hydina v dvoroch,“ dodáva sťažovateľka z Revolučnej ulice.

Problém spôsobujú nezodpovední majitelia psov
Určiť majiteľa psa je problematické. V mnohých prípadoch sa totiž zviera voľne pohybuje bez náhubku a vôdzky, pes nemá svoje povinné registračné číslo a samotný majiteľ sa k nemu jednoducho neprizná. „Vtedy sa jednoducho nedá dokázať, že ten-ktorý pes patrí človeku, aj keď sa vedľa neho zdržiava,“ vysvetlila hlavná kontrolórka Iveta Lakotová. V opačnom prípade mu však hrozí pokuta. Ak konal v rozpore so všeobecne záväzným nariadením mesta Poltár, môže mu byť udelená pokuta. „Sťažností v poslednom čase na túlavých psov pribúda. Svorky sa potulujú hlavne po uliciach Slobody, Revolučnej, Podhorskej, Pionierskej, Družby, kde ohrozujú obyvateľov mesta. Problém spôsobujú nezodpovední majitelia psov, ktorí si neplnia svoje povinnosti,“ informovala o problematike túlavých psov Iveta Lakotová.

Mesto by muselo zriadiť karanténnu stanicu
„Téma túlavých psov je nám známa a existujú na to dve riešenia. Jedným by bola karanténna stanica. Na jej zriadenie by bolo potrebné z mestského rozpočtu vyčleniť okolo 16-tisíc eur. Museli by sme vybrať miesto, kde by sme karanténnu stanicu zriadili tak, aby spĺňala všetky podmienky, dať vypracovať projektovú dokumentáciu a prevádzkový poriadok. Peniaze by okrem zriaďovacích výdavkov boli potrebné aj na režijné náklady spojené s odchytom a chodom karanténnej stanice. Druhou možnosťou by bolo odchytávanie a umiestnenie túlavých psov do útulku prostredníctvom zmluvnej externej organizácie. Toto riešenie by vzhľadom na náklady bolo prijateľnejšie a mohlo by sa realizovať okamžite po podpísaní zmluvy,“ informoval o probléme primátor mesta Ing. Pavel Rončák. Obyvatelia mesta Poltár by si mali v prvom rade uvedomiť, že mať psa znamená mať aj zodpovednosť zaň. Túlavé a voľne sa pohybujúce psy ohrozujú občanov, predovšetkým deti, a tiež v značnej miere prispievajú k znečisťovaniu verejných priestranstiev v meste Poltár ako sú detské pieskoviská, ihriská, parky a miesta slúžiace na oddych obyvateľov. Povinnosťou majiteľa psa je odstrániť exkrementy, ktoré psík zanechá na verejnom priestranstve. Je však veľkou vzácnosťou vidieť v meste majiteľa psa, ktorý má pri sebe lopatku alebo hygienické vrecko, aby prípadnú „kôpku“ po svojom miláčikovi odpratal do kontajnera. Čistota na našich verejných priestranstvách závisí v prvom rade od obyvateľov mesta. Kým im nebude skutočne záležať na životnom prostredí, pokuty ani sankcie nepomôžu vyriešiť tento problém.

Vyhľadávanie

Kontakt

Nezisková organizácia - Oravský útulok Región Orava 0904 224 804